KOŠIK Počet kusů: 0,00 V celkové hodnotě: 0,00 Kč bez DPH

GDPR - informace

Informace o zpracování osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jako „Nařízení“)

S osobními údaji nakládám výhradně v souladu s platnými právními předpisy. Zavazuji se se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete.

Zdeněk Bednárek, Na Sídlišti 208, PSČ 783 49, Česká republika, IČO: 69119104 (dále také jako „provozovatel“), jako správce osobních údajů (dále také jako „správce“), Vás jako uživatele internetových stránek www.vyfuk-levne.cz informuje o níže popsaném shromažďování a zpracování osobních údajů a zásadách ochrany osobních údajů.

Když vytvoříte objednávku nebo vyplníte a odešlete kontaktní formulář prostřednictvím internetových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 

 1. jméno a příjmení
 2. obchodní firma
 3. adresa nebo sídlo společnosti
 4. identifikační číslo a daňové identifikační číslo
 5. telefonní číslo
 6. e-mailová adresa

Osobní údaje je nutné zpracovat pro účely objednávkového procesu a odpovědi na Vámi vznesené dotazy, případně vytvoření nabídky služeb a jednání o takové nabídce, nebo pro účely uzavření smlouvy. Pokud výjimečně, např. z důvodů zasílání našeho newsletteru, zpracováváme vaše osobní údaje na základě vámi udělovaného souhlasu, chráníme osobní údaje také v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí.

Zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány po dobu naší komunikace týkající se Vámi vzneseného dotazu či požadavku, případně vzájemného jednání o uzavření smlouvy či plnění smlouvy.

Vaše osobní údaje bude zpracovávat správce. Vaše osobní údaje mohou být použity pouze v případě, že to bude nezbytně nutné k poskytnutí Vámi požadovaných služeb nebo vyřízení Vašeho požadavku, objednávky, předány jiným osobám jakožto našim dodavatelům (např. jednotlivým školitelům apod.). Společnost nebude Vaše osobní údaje předávat jiným třetím osobám nad rámec věty předchozí bez Vašeho výslovného souhlasu.

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na opravu osobních údajů;
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. právo na omezení zpracování údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování; a
 6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

 

Ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@vyfuk-levne.cz. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Namísto Vás nás ohledně zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů může kontaktovat Vámi zvolený zástupce, který se nám prokáže písemnou plnou mocí.

 

Provozovatel nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů, pokud to nebude výslovně dohodnuto ve smlouvě či jiném právním dokumentu, v tomto případě bude projednán i právní základ zpracování takových osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům - znamená, že kdykoliv můžete požádat správce o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je bude správce zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud osobní údaje správce získala a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

Právo na opravu osobních údajů - pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo požádat o jejich aktualizaci či doplnění́.

Právo na výmaz - znamená, že správce musí vymazat Vaše osobní údaje pokud

již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny

odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň správce nemá jiný důvod, proč tyto údaje potřebuje nadále zpracovávat

vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování

správci to ukládá zákonná povinnost

Právo na omezení zpracování - máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, nebo pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly vámi poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo jste vznesli námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

právo na přenositelnost osobních údajů - v případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, se kterým pracujeme.

Právo vznést námitku - znamená, že máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu Společnosti. V případě marketingových aktivit přestane Společnost Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího, v ostatních případech tak provozovatel učiní, pokud nebude mít závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala.

právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů - v případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis). Dbejte prosím na to, že před vyřízením žádosti jsme oprávněni si hodnověrným způsobem ověřit vaši identitu, abychom zabezpečili, že informace budou poskytnuty oprávněnému subjektu údajů.

 

Tyto Zásady ochrany soukromí budeme v případě potřeby aktualizovat. Doporučujeme tyto Zásady pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, které jste nám dali k dispozici.

 

Cookies

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů. Využíváme zejména následující cookies:

Google Analytics nebo Google AdWords

Máte možnost používání cookies odmítnout v nastavení vašeho internetového prohlížeče. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies.

 

VYFUK-LEVNE.CZ, všechna práva vyhrazena Copyright © 2009-2023, www.wsb.cz - tvorba www stránek, webdesign